ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

АЛ ПЛАСТ ЕООД е един от бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Полученото финансиране по проект № BG16RFOP002-2.073-25938-C01 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ на компанията е на стойност 10 000.00 лева, от които 8500.00 лв. европейско (по линия на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС) и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

 Благодарение на помощта по процедурата се компенсираха  преките щети, причинени от епидемичния взрив от COVID-19, бе подкрепена дейността на дружеството, с надежда  кризата да не се отрази на дългосрочните перспективи за растеж.

В резултат на полученото финансиране АЛ ПЛАСТ ЕООД успя да продължи дейността си след въведеното извънредно положение.